ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากรประจำภาควิชาชีววิทยา

  อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : pptawan@hotmail.com
  Tel. : 080-0854015
  ห้องพัก :
  ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  E-mail : kaltimap@hotmail.com
  Tel. : 053-885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  E-mail : watchareec@hotmail.com
  Tel. : 053885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.อำพล ลักษมีวาณิชย์
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : akharasit_bun@cmru.ac.th
  Tel. : 053885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ลาศึกษาต่อ
  อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์อรทัย คำสร้อย
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : orathaikamsoi@gmail.com
  Tel. : 053-885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์อติณัฐ จรดล
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ลาศึกษาต่อ
  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : kobb01@hotmail.com
  Tel. : 053885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ชมเชย
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : atchareeya_c@hotmail.com
  Tel. : 053885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.วีรพงษ์ กันทะชัย
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : weerapong_jun@cmru.ac.th
  Tel. : 053885627
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : daraluck_biology@hotmail.com
  Tel. : 053-885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail : bank_2525@hotmail.com
  Tel. : 053-885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นางสาวศิริลักษณ์ นพคุณ
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  E-mail :
  Tel. : 053-885626
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นายทนงศักดิ์ ปาระมีศรี
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  E-mail : jeenja09@hotmail.com
  Tel. : 086-0518173
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 21 เมื่อวาน 48 ทั้งหมด 36,822 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]